Αναζήτηση

Χρήσιμοι Ιστότοποι

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

 

Γενική περιγραφή του Προγράμματος- Πλαίσιο Αναφοράς wordpdf
Μελέτη Διερεύνσης Επιμορφωτικών Αναγκών - Αποτελέσματα Αποτελέσματα
Καλές Διδακτικές Πρακτικές Καλές Διδακτικές Πρακτικές

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

Teacher Education in Modern Era - Trends and Issues

UNIVERSITY OF CRETE

Department of Primary Education /

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS

Peadagogical Institute

March 2011

ebook - pdf